Okrem bodov volebného programu sa chcem počas ďalších štyroch rokov aktívne zaoberať Vašimi podnetmi. Právo predkladať návrhy, poukazovať na problémy máte i Vy občania. Verím, že toto právo využijete a spoločne budeme pokračovať v budovaní  modernej obce.

Hospodárenie obce, obecný majetok

 • Pokračovať aj v novom volebnom období v hospodárení obce s prebytkovým rozpočtom
 • Zvýšiť príjmy obce čerpaním nenávratných dotácií a prostriedkov Európskych fondov, z dotácií Bratislavského samosprávneho kraja, Ministerstva dopravy a výstavby SR, Ministerstva financií SR, Ministerstva vnútra SR, Ministerstva kultúry SR, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstva životného prostredia SR, prípadne zo zdrojov iných inštitúcií

Sociálna a zdravotná starostlivosť

 • Podporovať sociálne slabších občanov, či už po stránke materiálnej, alebo finančnej
 • Do ambulancie detského lekára zabezpečiť v krátkej dobe dobrého lekára z oblasti pediatrie
 • Zabezpečovať opatrovateľské služby prostredníctvom externej spoločnosti
 • Podporovať výstavbu ďalších súkromných zdravotníckych zariadení na území obce

Šport, kultúra, školstvo, spoločenské organizácie

 • Vybudovať v obci ďalšie detské ihrisko a zrekonštruovať asfaltové ihrisko na hokejbal na Viktorínovej jame
 • Na základe podpísanej zmluvy s Úradom vlády SR (poskytnutá dotácia 38 000,- EUR) vybudovať multifunkčné ihrisko s umelým trávnikom
 • Zvýšiť kapacitu materskej školy o 60 detí
 • Vybudovať školskú jedáleň s kapacitou 120 miest
 • Pokračovať v aktivitách vedúcich k zatepleniu Základnej školy
 • Na základe podpísanej zmluvy  s Ministerstvom hospodárstva a rozvoja vidieka SR (výška dotácie 133 888,38 EUR) na základnej škole vybudovať a zlepšiť technické vybavenie odborných učební:
  • vybudovanie polytechnickej učebne
  • vybudovanie biologicko-chemickej učebne
 • Pokračovať v rekonštrukcii tanečnej sály kultúrneho domu a tým prispieť k zvýšeniu úrovne kultúrnych podujatí
 • Rozvíjať spoluprácu so všetkými spoločenskými organizáciami a občianskymi združeniami v obci, ako aj podporovať vznik nových spoločenských a občianskych združení a nových podnikateľských subjektov

Výstavba obce, životné prostredie a služby

 • Vytvoriť protipovodňové opatrenia pre chránenie súkromného a obecného majetku v prípade prívalových dažďov
 • Na základe už podpísanej zmluvy  s Ministerstvom hospodárstva a rozvoja vidieka SR (výška dotácie 436 388,91 EUR) úspešne dokončiť začatý proces vybudovania cyklodopravného spojenia (cyklotrasy) Studené –  Most pri Bratislave
 • Pokračovať v príprave na vybudovanie cyklotrasy Vrakuňa – Most pri Bratislave – Zálesie a cyklotrasy Podunajské Biskupice – Most pri Bratislave – Zálesie
 • Vybudovať chodník od ul. M. R. Štefánika k predajni BILLA
 • Vybudovať tri nové prechody pre chodcov vrátane nasvietenia – dva súvisia s vybudovaním cyklotrasy Studené – Most pri Bratislave (prvý na ul. Tomášovskej, druhý na ul. Nálepkovej), tretí na ul. Bratislavskej pri zdravotnom stredisku
 • Vybudovať zberný dvor v obci (predpokladaná hodnota diela 346 275,18 EUR) – v súčasnosti podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok
 • Zabezpečiť rekonštrukciu Domu služieb, Domu smútku
 • Zrealizovať výmenu okien a dverí na budove obecného úradu a kultúrneho domu – v súčasnosti podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok
 • Zrealizovať rekonštrukciu časti ul. Športovej – úsek od základnej školy po križovatku ulíc Športová a Orgovánová
 • Pokračovať v začatých prácach súvisiacich s rekonštrukciou ul. Budovateľskej
 • Pripraviť projekt rekonštrukcie priestoru pred potravinami Moja samoška a Reštauráciou Poľovník
 • Pokračovať v budovaní kamerového systému v obci
 • Rokovať s vlastníkom cesty II/572 a II/510 Bratislavským samosprávnym krajom o termínoch rekonštrukcie ul. Nálepkovej a časti ul. Bratislavskej vrátane ich odvodnenia
 • Pokračovať v majetko-právnom vysporiadaní pozemkov pod futbalovým ihriskom
 • Pokračovať v rokovaní s Rímsko-katolíckou cirkvou o zámene pozemkov pod nový cintorín
 • Zabezpečiť opravu chodníkov na ul. Bratislavskej mimo chodníkov ktorých rekonštrukciu zabezpečovala Bratislavská vodárenská spoločnosť a. s.
 • Spolupracovať s Okresným úradom Senec, odborom starostlivosti o životné prostredie na zrušení činnosti Zariadenia na zhodnocovanie odpadov v časti Studené, vrátane odstránenia navozeného odpadu (zariadenie malo platné povolenie do 31. 12. 2017)

Kultúrne pamiatky

 • Osvetlenie  národnej kultúrnej pamiatky – dvojvežového rímskokatolíckeho kostola Božského  srdca
 • Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky – Prícestnej božej muky Najsvätejšej Trojice nachádzajúcej sa na ul. Bratislavskej
 • Rekonštrukcia pamätníka obetiam I. svetovej vojny

Komunikácia s občanmi

 • Vytvoriť fórum a priestor na aktívnejšiu komunikáciu s občanmi aj prostredníctvom sociálnych sietí
 • Pokračovať v budovaní obecného rozhlasu
 • V súvislosti s rekonštrukciou tanečnej sály v kultúrnom dome vybudovať informačné centrum, ktorého hlavnou úlohou bude poskytovať kompletné informačné služby, správu obecnej web stránky a bude v mene obce/starostu komunikovať v rámci sociálnych sietí

 Ideme spolu ďalej – Voľte č. 3

Srdečne Vás pozývam na predvolebné stretnutia, ktoré sa uskutočnia:

 • 5. 11. 2018 o 17.00 hod. v Studenom v priestore detského ihriska,
 • 6. 11. 2018 o 17. 00 hod. ul. M. R. Štefánika v priestore detského ihriska,
 • 7. 11. 2018 o 18.00 hod. v kultúrnom dome, vo Večierke Most pri Bratislave