V uplynulom období 2011 – 2014 som svoju funkciu starostu obce vykonával  v súlade so sľubom, ktorý som skladal 27. 12. 2010 a ktorý znie: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony a  ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“ To znamená že všetko čo som robil, robil som pre všetkých občanov obce Most pri Bratislave (nielen  pre občanov centrálnej časti obce, alebo pre občanov zo sídliska Pod Pšeno, alebo pre občanov časti Studené) a to bez ohľadu na to či  majú trvalý pobyt v obci alebo nie. 


Hospodárenie obce, obecný majetok

 • Zabezpečiť v novom volebnom období prebytkový obecný rozpočet – splnené
 • Zvýšiť príjmy obce čerpaním nenávratných dotácií a prostriedkov Európskych fondov – splnené
 • Rekonštrukciami a opravou obecného majetku zabezpečiť zvýšenie jeho hodnoty – splnené

Sociálna a zdravotná starostlivosť

 • Zvýšiť podporu sociálne slabších občanov, či už po stránke materiálnej, alebo finančnej – plní sa
 • Zabezpečovať opatrovateľskú službu prostredníctvom externej spoločnosti – plní sa
 • Podporovať výstavbu ďalších súkromných zdravotníckych zariadení na území obce – splnené
 • V nových súkromných zdravotníckych zariadeniach na území obce zabezpečiť pre občanov obce cenové zvýhodnenie pri realizácii odborných zákrokov oproti ostatným občanom – nesplnené

Školstvo, kultúra, spoločenské organizácie

 • Naďalej rozvíjať spoluprácu so všetkými spoločenskými organizáciami a občianskymi združeniami v obci, ako aj podporovať vznik nových spoločenských a občianskych združení, podpora vzniku nových podnikateľských subjektov – plní sa
 • Vybudovať novú materskú školu s kapacitou 60 detí – splnené.  Celkové náklady na vybudovanie novej materskej školy dosiahli 683 728,98 EUR + náklady na interiérové vybavenie 57 019,14 EUR.  Obci bola poskytnutá dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v hodnote 182 000,- EUR.
 • Zabezpečiť zateplenie Základnej školy –  nesplnené
 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytlo obci dotáciu v hodnote 175 000,- EUR na výstavbu novej budovy základnej školy.  Hodnota novovybudovaného diela dosiahla hodnotu 679 082, 65  EUR + náklady na interiérové vybavenie 25 513,74,- EUR
 • Obec vybudovala novú telocvičňu v hodnote 616 907,13 EUR + náklady na telocvičné náradie v hodnote 19 660,- EUR. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR prispelo obci dotáciou v hodnote 202 500,- EUR
 • Riešenie havarijnej situácie na škole – t. j. vybudovanie zvislej izolácie proti vode v suteréne školy a taktiež zateplenie suterénu v hodnote 30 664,39 EUR – splnené

Na základnej škole vybudovať:

– učebňu so zariadením pre predmety fyzika, chémia a biológia, vrátane laboratória a laboratórneho nábytku – plní sa Obci  bola  schválená dotácia z  Integrovaného regionálneho operačného programu   v hodnote 133 888,38 EUR, z ktorej bude taktiež financovaná výstavba technickej učebne (dielne)

– učebňu pre predmety slovenský jazyk a literatúra, cudzie jazyky, vrátane jazykového  laboratória a vhodného  zariadenia – nesplnené

– vybaviť triedu zabezpečujúcu inkluzívne vzdelávanie žiakov s rôznym postihnutím vrátane moderných pomôcok – nesplnené

– vybudovať nové oplotenie základnej školy – splnené.  Pred základnou školou bolo vybudované nové parkovisko

Z dôvodu zvýšenia bezpečnosti chodcov, hlavne detí bola na ul. Športovej a Školskej  zriadená „školská zóna“ a novým  dopravným značením  bola na oboch uliciach upravená jednosmerná premávka

Výstavba obce, životné prostredie a služby

 

 • Vybudovať cyklotrasu Most pri Bratislave – Studené – plní sa. Obci  bola  schválená dotácia z  Integrovaného regionálneho operačného programu   v hodnote 436 388,91 EUR. V súčasnom období sa pripravuje zmluva o dielo, ktorá bude podpísaná  s víťazným uchádzačom
 • Vybudovať cestu vrátane chodníka a verejného osvetlenia ktorá spojí Hydinársku ulicu (v súčasnosti sa ulica volá Orgovánová) a Nálepkovu ulicu, vrátane prechodu pre chodcov na Nálepkovej ulici pri autobusovej zastávke Slovak Lines, posunutie zastávky autobusu smerom na Studené – splnené. Bolo vybudované na náklady investora
 • Vykonať rekonštrukciu časti Športovej ulice v smere od Nálepkovej ulice k ihrisku – splnené. Náklady na rekonštrukciu časti Športovej ulice predstavovali hodnotu 103 113,30 EUR, z toho 5 000,- EUR  poskytol obci dotáciu Bratislavský samosprávny kraj
 • Vymeniť a doplniť lampy verejného osvetlenia na Nálepkovej ulici za úspornejšie svietidlá – splnené.  Okrem ul. Nálepkovej boli staré lampy vymenené  za nové LED lampy aj na ul. Bratislavskej, Športovej, Budovateľskej, Poľnej, Družstevnej, Dunajskej, Veternej, Orgovánovej, Záhradnej, ul. 29. augusta, Krátkej
 • Spolupracovať so Slovenskou poštou, a. s. pri výstavbe budovy novej pošty – splnené
 • Vybudovať svetelný semafor pred prechodom pre chodcov pred potravinami „Moja samoška“ – nesplnené. Bolo vybudované osvetlenie troch prechodov pre chodcov – pred potravinami Ševčík, pred kostolným parkom, pred potravinami Moja samoška
 • Vybudovať chodník v časti Studené smerom od križovatky ku kaštieľu RVS – zabezpečené zo zdrojov investorov – splnené
 • Naďalej rokovať s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Národnou diaľničnou spoločnosťou, a. s. o riešení dopravnej situácie v obci – v súčasnosti je začaté územné konanie o umiestnení stavby „Preložka cesty II/572, diaľnica D4 – Most pri Bratislave, t. j. preložka bude vybudovaná ako dvojpruhová cesta v trase budúcej rýchlostnej cesty R1, s tým, že sa následne rozšíri na 4-pruhovú rýchlostnú cestu R1. Začiatok budovania preložky cesty II/572 je totožný so začiatkom budovania diaľnice D4, t. j. v roku 2017 – splnené
 • Podieľať sa na riešení problematiky odvádzania splaškových vôd. Sú možné dva spôsoby riešenia. Prvý, rozšíriť čističku odpadových vôd o tretiu nádrž, ktorá by zvýšila kapacitu o 4 000 ekvivalentov – z časového hľadiska je to riešenie na 3 – 4 roky. Druhý spôsob ako riešiť tento problém je vybudovanie výtlačného potrubia do čističky odpadových vôd vo Vrakuni, ktoré by vyriešilo problém s odpadovou vodou na minimálne 30 rokov. Obec bude mať do konca roka právoplatné stavebné povolenie na vybudovanie výtlaku, rozpočtové náklady predstavujú sumu 2,7 milióna EUR –  splnené. Investori zafinancovali vybudovanie výtlačného potrubia do ÚČOV Vrakuňa, v súčasnosti prebieha kolaudácia diela
 • Pokračovať v majetko-právnom vysporiadaní pozemkov pod futbalovým ihriskom a základnou školou – splnené čiastočne
 • Pokračovať v rokovaní s Rímsko-katolíckou cirkvou o zámene pozemkov pod nový cintorín. V prípade že nedôjde k dohode, vybudovať na miestnom cintoríne urnové steny a tým zabezpečiť rozšírenie kapacity cintorína. – Obec sa s cirkvou zatiaľ nedohodla o zámene pozemkov. Na miestnom cintoríne bola vybudovaná urnová stena so 42 schránkami. V súčasnosti sa buduje ďalších 42 schránok
 • Naďalej rokovať s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou, a. s. o možnosti generálnej opravy vodovodu v obci. – splnené.  Rekonštrukcia verejného vodovodu na ul. Nálepkovej bola zrealizovaná v roku 2017. V súčasnosti prebieha rekonštrukcia vodovodu na ul. Bratislavskej
 • V prípade, že bude vykonaná generálna oprava vodovodu v obci, rokovať s Bratislavským samosprávnym krajom o rekonštrukcii Bratislavskej ulice, Nálepkovej ulice a cesty vedúcej v Studenom na obec Tomášov – rekonštrukcia ul. Nálepkovej a časti ul. Bratislavskej je zaradená do investičného plánu Bratislavského samosprávneho kraja v roku 2019
 • Začať s realizáciou generálnej opravy chodníkov, ale až po vykonaní  rekonštrukcie verejného vodovodu a cesty vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja – plnené. Chodníky sú rekonštruované v rámci rekonštrukcie verejného vodovodu a sú financované Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou, a. s.
 • Zaviesť separovaný zber biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad, ako aj separovaný zber použitých jedlých olejov a tukov – splnené
 • Naďalej riešiť skládku 78 000 m3 ílu v lokalite Zelená voda. Náklady na odstránenie predstavujú 2,4 milióna EUR. Povolenie na uloženie v danej lokalite platí do 31. 12. 2015 – splnené.  Materiál z predmetnej skládky bude použitý pri výstavbe diaľnice D4R7
 • Bratislavský samosprávny kraj poskytol obci dotáciu 7 000,- EUR, ktorá bola použitá na zakúpenie motorovej kosačky a na zakúpenie 290 ks nádob  o objeme 120 litrov na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad
 • Úrad vlády SR poskytol obci dotáciu 38 000,- EUR na vybudovanie multifunkčného ihriska s umelou trávou
 • Z Ministerstva vnútra SR obec obdržala dotáciu 3 000,- EUR na vybudovanie kamerového systému
 • v spolupráci s poslancami obecného zastupiteľstva boli v  územnom pláne obce schválené zmeny v zmysle ktorých nie je v obci možné stavať bytové domy
 • napriek veľkým tlakom investora poslanci zodpovedne pristúpili  aj k ďalšej navrhnutej  zmene územného plánu a zamietli v časti Studené ťažbu štrku na 55 hektároch ornej pôdy

Komunikácia s občanmi 

 • Zabezpečiť pravidelné vydávanie Spravodaja obce – splnené
 • Vybudovať novú internetovú stránku obce, pretože súčasná už kapacitne nevyhovuje – splnené
 • Prostredníctvom zariadenia „VM Florian“ zasielať čo najväčšiemu počtu občanov  správy o dianí v obci či už vo forme SMS správ, alebo mailov – splnené