Hospodárenie obce, obecný majetok

1. Zabezpečiť  stabilitu obecných financií

v roku 2013 a verím že aj v roku 2014 sa nám spolu s poslancami podarí zabezpečiť prebytkový obecný rozpočet, t. j. príjmy rozpočtu budú vyššie ako výdaje.

2. Prebytkový rozpočet obce bol dosiahnutý

 reštrukturalizáciou úverov čerpaných v banke, t. j. znížením úrokových sadzieb sme dosiahli zníženie výšky úrokov platených banke, ďalej zvýšením príjmov z nenávratných dotácií, konsolidáciou príjmov z prenájmu nehnuteľností, úsporou energií (elektrickej energie, plynu), predajom obecného majetku, ako akcionár Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s. obec získala dividendy z vyplateného zisku. 

3. Podieľať sa na využívaní prostriedkov z Európskych fondov na financovaní obecných projektov v rámci fondov stanovených pre Bratislavský kraj – napriek tomu, že obec podávala projekty na čerpanie Eurofondov, žiaľ musím konštatovať že  projekty obce neboli schválené. Týka sa to projektu „Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Most pri Bratislave – Športová ulica – II. časť“.  

Taktiež obec neuspela so žiadosťami o poskytnutie dotácie na zateplenie Základnej školy, vybudovanie Zberného dvora.

Obec získala  dve dotácie z Bratislavského samosprávneho kraja v hodnote 1 800,- EUR na výmenu okien v starej materskej škole a vybudovanie detského ihriska. 

Z Ministerstva financií bola  obci poskytnutá dotácia 9 000,- EUR na výmenu strechy a dvoch brán na požiarnej zbrojnici.

Z Ministerstva kultúry obec čerpala dotáciu 2 400,- EUR na rozšírenie knižničného fondu a výmenu regálov v Miestnej ľudovej knižnici.

4. Spravovať obecný majetok tak, aby nedošlo k jeho znehodnoteniu, resp. jeho rozumnou správou zabezpečiť rast jeho hodnoty

zrealizovalo sa osvetlenie cintorína, na sídlisku Pod Pšeno boli vymenené všetky lampy verejného osvetlenia a výsledným efektom bola 71 %-tná úspora elektrickej energie.  Lampy boli vymenené taktiež na ulici 29. Augusta,  v časti Studené boli vymenené lampy na celej ceste smerom na obec Tomášov. V zástavbe rodinných domov v časti oproti kaštieľu RVS bol vybudovaný obecný rozhlas. V Studenom bola na obecných pozemkoch vybudovaná miestna komunikácia v hodnote 45 564,- EUR. Pred potravinami „Ševčík“, pred obchodom „Moja samoška, na Družstevnej ulici, na Športovej ulici, na Poľnej ulici boli vybudované trativody na vsakovanie vody počas výdatných dažďov. V obci bolo osadených  päť meračov rýchlosti aj vďaka Nadácii Allianz, od ktorej  obec získala  nenávratnú dotáciu 3 000,- EUR. Taktiež bola zrekonštruovaná telocvičňa, t. j. bola vymaľovaná, vymenené obklady stien, vybrúsené a opätovne nalakované parkety, ale čo je najdôležitejšie telocvičňa bola napojená na samostatnú kotolňu, takže by sa už nemalo stávať, že počas jej využívania v nej bude zima a v konečnom dôsledku dôjde na obecnom úrade aj k úspore zemného plynu. Bolo vybudovaných spolu päť prechodov pre chodcov – tri v obci – pri zdravotnom stredisku, oproti kostolu, za križovatkou Bratislavská a Záhradná ulica, dva v časti Studené. 

 Na autobusových zastávkach Slovak Lines boli vymenené prístrešky. 

 Oproti Roľníckemu družstvu podieľnikov bol vybudovaný nový chodník, ktorý sa napojil na chodník vedúci na sídlisko Pod Pšeno. Tento chodník zaplatila a vybudovala spoločnosť BETRES, s. r. o., ktorá získala od obce územné rozhodnutie na vybudovanie TESCA  na pozemku vedľa sídliska Pod Pšeno. Taktiež bol vybudovaný chodník zo sídliska Pod Pšeno, po ktorom sa občania zo sídliska dostanú priamo na autobusovú zastávku. Chodník vybudoval na vlastné náklady investor, ktorý stavia rodinné domy pred sídliskom. V pláne bolo vybudovanie aj druhého chodníka, ale obyvatelia sídliska s jeho vybudovaním nesúhlasili.

Na budove starej základnej školy boli vymenené všetky okná a dvere za plastové.

 V budove obecného úradu bola vykonaná rekonštrukcia elektrických rozvodov, vybudovaná počítačová sieť, telefónna sieť.

 Za zdravotným strediskom bola zlikvidovaná skládka odpadu, vybudovaný nový chodník k ambulancii stomatológa a tiež oplotenie.

 Oprava mostu cez Malý Dunaj po poškodení zlodejmi stála obec 4 799,- EUR.

 Na cintoríne v Studenom bol zlikvidovaný odpad, ktorý sa tam nakopil za uplynulé roky. 

 Bola zrealizovaná revitalizácia priestranstva pred obecným úradom (pribudli stožiare na vlajky, nový trávnik a  jedlička, ktorá sa tento rok pred Vianocami slávnostne prvý krát rozsvieti).

Sociálna, zdravotná starostlivosť

5. Podpora sociálne slabších občanov formou priamych dávok

za uplynulé obdobie obec vyplatila sociálnu výpomoc jednej rodine, pre 11 občanov obce bola zabezpečená opatrovateľská služba prostredníctvom externej spoločnosti – Ružová záhrada.  Obec zaplatila vývoz 2 ks veľkokapacitných kontajnerov s  odpadom z dvora rodiny  Krchňavej.

6. Zvýšiť počet ordinačných hodín súčasným lekárskym personálom, resp. prenajať nevyužité priestory zdravotného strediska ďalším záujemcom

budova zdravotného strediska je celá prenajatá.

Školstvo, kultúra, spoločenské organizácie

7. Rozvíjať spoluprácu so všetkým spoločenskými organizáciami a občianskymi združeniami existujúcimi v obci

 počas volebného obdobia obec aktívne spolupracovala s FK Slovan Most pri Bratislave, stolnotenisovým oddielom TJ Slovan Most pri Bratislave, s poľovníckym združením Malý Dunaj, Klubom dôchodcov, Zborom dobrovoľných hasičov, Country Mostíkom a taktiež s Rímskokatolíckou cirkvou, Farnosťou v Moste pri Bratislave. OZ FK Slovan Most pri Bratislave, OZ Lentilka, Country Mostíku boli z obecného rozpočtu poskytnuté dotácie na ich činnosť, Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosti Most pri Bratislave boli poskytnuté dotácie na rekonštrukciu kostola.

Podporil som akcie, ktoré boli organizované či už združeniami, alebo jednotlivcami:

 • Výstavu fotografií „Most a jeho obyvatelia včera a dnes“
 • Memoriál Jozefa Trsťana
 • Majstrovstvá obce v hokejbale
 • Súťaž vo varení gulášu
 • Požiarnu súťaž
 • Obecnú zabíjačku
 • Deň Zeme
 • Deň obce
 • Stavanie mája
 • Medzinárodný deň detí
 • Uvítanie najmladších obyvateľov obce do života
 • Oslavy SNP
 • Výstavu „Staré časy – iný život“ a pod.

Taktiež obec finančne podporila Klub dôchodcov, ktorému bol poukázaný celý výťažok z predaja gulášu, ktorí varili zamestnanci obecného úradu a ich pomocníci na súťaži vo varení gulášu.

8. Podporovať vznik nových záujmových spoločenských a občianskych združení, podnikateľských aktivít v rámci platnej legislatívy

spolu s poslancami sme podporili výstavbu obchodnéhoho centra TESCO vedľa sídliska Pod Pšeno, Kliniky jednodňovej chirurgie, samoobslužnej čerpacej stanice pohonných hmôt, výstavbu ďalšieho zdravotníckeho zariadenia, ktorá začne v roku 2015. Všetky tieto aktivity prinesú pre obec nielen príjmy z dane z nehnuteľností ale aj ponuku hlavne pracovných miest.

9. Podporovať rozvoj Základnej školy, Materskej školy či už po stránke personálnej, alebo materiálnej

obec ako zriaďovateľ Základnej školy a Materskej školy poskytla obom subjektom nielen materiálnu pomoc, ale  sa aj finančne  podieľala na ich chode.

10. Vybudovať detské ihrisko

 náklady na vybudovanie detského ihriska v roku 2012 dosiahli hodnotu 8 211,- EUR a bolo vybudované v spolupráci s FK Slovan Most pri Bratislave. Finančne sa na jeho vybudovaní podieľala obec  a Ing. Ján Kováč.

11.Zabezpečiť priestory pre Občianske združenie „Lentilka“

priestory boli OZ Lentilka poskytnuté v Dome služieb. Od 1. 10. 2014 sú po dohode s OZ Lentilka tieto priestory prenajaté Slovenskej pošte, ktorá sa na základe žiadosti starostu obce a intervencii Ing. Karola Ďurigu rozhodla zbúrať budovu starej pošty a do mája 2015 vybudovať novú budovu.

Výstavba obce, životné prostredie a služby

12. Doriešiť nepovolenú skládku na Zelenej vode – vyvodiť trestno-právnu zodpovednosť – výška pokuty, ako i ďalšie vynútené náklady na jej odstránenie sú reálnou hrozbou, že obec nebude schopná financovať akékoľvek rozvojové aktivity v budúcom období. Skládka 78 000 m3 ílu, ktorý bol do tejto časti obce dovezený pri realizácii výkopových prác pod kúpeľmi „Centrál“ je do 31. 12. 2015 legálna. Tu musím podotknúť, že obec za uskladnenie takéhoto množstva odpadu nedostala ani jeden cent!

13. So Slovenskou správou ciest riešiť možnosti opravy cesty, chodníkov na Bratislavskej ulici, v rámci toho riešiť problémy s dažďovou vodou.

 V spolupráci s Regionálnymi cestami Bratislava boli vybudované dva trativody – pred potravinami „Ševčík“ a pred potravinami „Moja samoška“, ďalej trativod na Poľnej ulici a Športov ulici.

14. Aktívne vstupovať do rokovaní s Ministerstvom dopravy SR a ostatnými zainteresovaným zložkami (okrem iného aj zablokovaním Bratislavskej ulice) v prípade výstavby Diaľnice D4 v úseku Jarovce – Ivanka pri Dunaji Sever. Tento úsek diaľnice by mal prechádzať severne od našej obce (v priestore odbočky do Biskupíc) bez toho, aby bol vybudovaný obchvat obce. Výsledkom tohto variantu by bolo zhoršenie už aj tak komplikovanej dopravnej situácie v obci

Obec aktívne vystupovala na rokovaniach s uvedenými inštitúciami, čoho výsledkom je plné akceptovanie návrhov obce pri riešení dopravnej situácie v obci.

15. Zabezpečiť vybudovanie minimálne dvoch svetelných semaforov v obci na Bratislavskej ulici. Na uvedenú akciu obec nemala dostatok finančných prostriedkov.

16. Zabezpečiť zriadenie ďalších prechodov pre chodcov – o oblasti cintorína, zdravotného strediska. V oblasti cintorína nebolo možné vybudovať prechod pre chodcov, pretože na druhej strane neexistuje chodník

 pred zdravotným strediskom bol prechod vybudovaný.

17. Zriadiť v obci zberný dvor, kde by bolo možné odovzdať vytriedené druhy odpadov – nebol vybudovaný z dôvodu že obec nedostala dotáciu z Environfondu napriek tomu, že sme žiadali o dotáciu v roku 2012 a aj v roku 2013.                                                                                                                                                                    

 Napriek tomu bol v obci zavedený separovaný zber textilu, obuvi, oblečenia a kovov.

18. Prepojiť obec s časťou Studené minimálne chodníkom

úloha v realizácii.

19. Navrhnúť a zrealizovať možnosti ďalšieho prevádzkovania kanalizácie a čističky odpadových vôd, ktorej kapacita je už v súčasnosti nepostačujúca a technicky je morálne zastaraná

V roku 2013 bola zrealizovaná generálna oprava čističky odpadových vôd, ale k  zvýšeniu jej kapacity nedošlo. Existujú dve možnosti rozšírenia kapacity čističky odpadových vôd, t. j. vybudovanie tretej vane, ktorá rozšíri kapacitu čističky o 4 000 ekvivalentov, alebo vybudovanie výtlaku do čističky odpadových vôd vo Vrakuni. Ja osobne som za vybudovanie výtlaku, pretože by vyriešil  problém s odpadovou vodou mininálne na 30 rokov.

20. Podieľať sa na majetkoprávnom vysporiadaní pozemkov pod futbalovým ihriskom a čiastočne pod Základnou školou

 Obec získala v areáli športového ihriska pozemky a to zámenou s Venglošovou futbalovou akadémiou a do konca roka 2014 získa ešte pozemky od súkromných osôb.  

Do konca roka 2014 je predpoklad vysporiadať pozemky pod budovou základnej školy.

21. V neposlednej rade navrhnúť a zrealizovať výstavbu nového cintorína. Úloha nebola splnená, pretože nedošlo k dohode s Rímskokatolíckou cirkvou, ktorá požadovala zámenu pozemkov 1 : 10, t. j. obec by získala 1 ha na cintorín a cirkev by dostala od obce 10 ha pozemkov.

Komunikácia s občanmi, verejné obstarávanie

22. Doplniť štruktúru Spravodaja obce – v každom čísle bude uverejnené aktuálne plnenie rozpočtu obce, jednotlivé uznesenia obecného zastupiteľstva prijaté od posledného vydania spravodaja, prípadne iné informácie dôležité pre občanov

 Splnené.

23. Internetová stránka obce – jej modernizáciou zabezpečiť vyššiu informovanosť občanov, jej súčasťou bude aj elektronický Spravodaj obce, plnenie rozpočtu obce, jednotlivé uznesenia obecného zastupiteľstva + všetky informácie týkajúce sa života v obci

Internetová stránka obce bola zriadená a v roku 2014 bol zavedený moderný komunikačný systém tzv. „VM Florian“ ktorý umožňuje zasielať SMS správy, alebo mailové správy občanom na základe zaregistrovania telefónneho čísla, alebo mailovej adresy na internetovej stránke obce.

24. Za dôležitú súčasť práce obecného úradu považujem komunikáciu jednotlivých poslancov s občanmi, vrátane spätnej väzby

 Plní sa.

25. Zaviesť transparentnosť a profesionalitu pri verejnom obstarávaní

 Plní sa.